ماشین های اداری : کلیه ابزار و لوازمی که موجب ثبت و ضبط یک سند و تکرار در ثبت می باشد ماشین اداری نام دارد بر این اساس انواع چاپگرها و اسکنرها در این دسته جای دارند.